קרבנו בשטח

(1 הצבע)
  • צפיות: 1018
  • הדפס
  • דוא"ל

מתכוננים לפורים

קרבנו

שני, 23 פברואר 2015 11:18
מתכוננים לפורים

כל המשתדל להיות עושה מעשה להרים קרן התורה ולומדיה יזכה לראות בהרמת קרן ישראל

מאות משפחות פונות למוסדותינו בסיפורים מצמררים על מצבם הכלכלי הקשה. הנהלה עוברת על כל בקשת סיוע ובסיעתא דשמייא מועברת התמיכה לכל משפחה במצוקה. זה הזמן שלכם להיות שותפים במצווה הגדולה של "מתנות לאביונים". ניתן להעביר את כספי מתנות לאביונים דרך האשראי או דרך הבנק. וביום פורים עצמו יוצאת משלחת מטעם ארגון "קרבנו לעבודתך" ומשמחת את המשפחות הזקוקות להרמת המורל ומעבירים להם את הכסף הנזכר.

 

הנהגה נוספת בחודש אדר היא נתינת צדקת "זכר מחצית השקל"  שבעבר היו נותנים לצורך קרבנות ציבור. סך "זכר מחצית השקל" השנה עומד על 25 ש"ח לנפש. המעלה הגדולה ביותר היא להעביר סכום זה למוסדות תורה. כאן יכולים אתם לקחת חלק בכל פעילותינו הברוכה: ישיבה לעבלי תשובה ונוער נושר, מדרשיות ערב ומדרשיה לבנות, שיעורים בכל רחבי הארץ, הפצת דיסקים, חוברות, עלונים, אתר אינטרנט, אפליקציה, ייעוץ והכוונה לשלום בית ולבעלי תשובה ועוד ועוד. וכתב בספר מועד לכל חי של רבי חיים פלאג'י וזה לשונו: מי שנותן מחצית השקל מובטח לו שהוא בן העולם הבא ולא יקרה לו שום פגע רע באותה שנה ואפילו נגזרה גזרה עליו או על בני ביתו ח"ו היא מתבטלת. ואינו בא לידי חסרון כיס באותה שנה ויהיה מוצלח בכל מעשה ידיו ויהיה אהוב למעלה ונחמד למטה. והמתמיד בה מידי שנה יראה זרע ויאריך ימים.

 

להלן הלכות זכר מחצית השקל ומתנות לאביונים:

 

 

וכמו שאמרו (במגילה יג:), גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו. ויזהרו שלא לקרות המעות הללו ''מחצית השקל'', רק ''זכר למחצית השקל''.

 

מי שמצבו הכלכלי קשה, די שיתן מטבע של חצי שקל לזכר מחצית השקל

 

כל מי שהוא למעלה מגיל עשרים שנה צריך לתת ''זכר למחצית השקל'' הסכום הנ''ל. [הרמ''א סי' תרצד עפ''ד הרע''ב פ''א דשקלים]. ויש אומרים שאף מי שהוא למעלה מבר מצוה, מבן י''ג שנה ומעלה, צריך לתת זכר למחצית השקל. וטוב להחמיר כדעה זו.

 

 גם הנשים יתנו מעות ''זכר למחצית השקל''. וטוב לתת גם עבור ילדיו הקטנים. ולכן כל איש אשר יש יכולת בידו יתן בעדו ובעד אשתו ובניו הקטנים הסמוכים על שלחנו סך הנ''ל לכל אחד. ואם אין ידו משגת כל כך, יתן חצי שקל בעדו, ובעד כל אחד מבני ביתו מטבע יותר קטן כפי כוחו, כי כאיש גבורתו.

 

מעות הללו שהם זכר למחצית השקל ינתנו לטובת מוסדות של תורה ולישיבות שמגדלים בהם תלמידי חכמים, שמיום שחרב בית המקדש אין להקב''ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה (ברכות ח.). וכל המשתדל להיות עושה ומעשה להרים קרן התורה ולומדיה יזכה לראות בהרמת קרן ישראל. וכמו שאמרו (בבא בתרא י:) במה תרום קרנם של ישראל ב''כי תשא''.

 

הנוהגים להפריש מעשר כספים ממשכורתם ומרווחיהם מדי חודש בחודשו, אינם רשאים לתת ממעשר זה לחובת המצוה של מתנות לאביונים של יום הפורים, או לתרומת זכר למחצית השקל. אולם אם רצה להוסיף על חובתו ולתת עוד מתנות לאביונים יותר משני עניים, וכן אם רצה להוסיף על חובתו בתוספת מרובה בתרומת זכר למחצית השקל רשאי לתת התוספת ממעות מעשר. ורק אם אמר בפירוש בשעה שהתחיל להפריש מעות מעשר בלי נדר והשעה דחוקה לו, רשאי לתת ממעות אלה למתנות לאביונים, וכן לזכר למחצית השקל.

 


מצוה לתת מתנות לאביונים ביום הפורים, דהינו מתנה אחת לכל אביון, שבסך הכל חייב לכל הפחות שתי מתנות לשני אביונים. ומן הדין די בנתינת פרוטה אחת לכל אביון. וירא שמים יחמיר ויתן בעין יפה ובסבר פנים יפות, כשיעור שווי סעודה אחת של לחם ולפתן. ויהיה שכרו אתו ופעולתו לפניו.

 

הנותן שתי מתנות לאיש ואשתו אביונים יצא ידי חובתו.

 


מתנה על מנת להחזיר לא מהני לצאת בזה ידי חובת מתנות לאביונים.

 

אין מדקדקים במעות פורים אלא כל אדם מישראל הפושט ידו ליטול נותנים לו. ומוטב לאדם להרבות כמיטב יכלתו במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו, שאין שמחה גדולה ומפוארה אלא במשמח לב עניים ויתומים ואלמנות. שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה, שנאמר (ישעיה נז טו), להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים.

 

אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב במתנות לאביונים.

אהבתם? תנסו גם את אלו