נשים בקרבנו

(3 הצבעות)
 • צפיות: 1895
 • הדפס
 • דוא"ל

תפילות חשובות לאישה ולבת

קרבנו

רביעי, 04 פברואר 2015 09:48
תפילות חשובות לאישה ולבת

תפילות חשובות לכל אשה בכל ימות השנה

תפילה למציאת בן זוג:

יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי שתמציא לי ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים את זיווגי הראוי לי בזמנו. זיווג הגון הראוי להוליד תלמיד חכם, גדול בתורה וביראה, מזרע צדיקים ואנשי אמת ויראת חטא. כמו שהמצאת זיווגו לאדם הראשון, לאברהם ויצחק ויעקבומשה, כל אחד זיווגו בעתו ובזמנו.

ואותו איש שתמציא לי לזיווגי יהא: איש טוב, נאה במעשיו, בעל מעשים טובים, בעל חן, איש משכיל וירא אלוהים, רודף צדקה וגומל חסד.

ולא יהא בו שמץ פסול, ומום ופגם, ולא יהא כעסן ורגזן, רק בעל ענווה ונמיכות רוח. בריא ובעל כוח, ואל יעכב אכזריות הבריות ושונאים ומחשבותיהם ותחבולותיהם לעכב את בן זוגי ההוכן לי. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי.


תפילת האישה עם בעלה:

יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהםף אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, שתשמור ונצור ותטור תמיד את בעלי מכל נזק, ומכל רע ומכל חולי. ותתן לו חיים טובים, חיים ארוכים, חיים של עושר וכבוד.

ותתן לנו זרע של קיימא ובנים הגונים וצדיקים. ותטע בינינו תמיד אהבה ואחוה, שלום ורעות.

ותטע בליבנו אהבתך ויראתך, לעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם כיהודים כשרים, ולעשות צדקה וחסד עם עמך ישראל, ותברך את בעלי ברכה שלמה ברוב עוז ושלום כדבר שנאמר: יברכך ה' וישמך יאר ה' פניו אליך ויחנך ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ונאמר: ה' ימרהו ויחיהו ואשר בארץ אמן כן יהי רצון.


תפילה לזכות בבנים צדיקים:

יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתעשה למען רחמיך וחסדיך, ותפקוד בזרע קודש, זרע של קיימא לכל חשוכי בנים מעמך ישראל. (ובפרט ל... שמו ושם אמו, שמה ושם אמה). בבנים צדיקים וחסידים, עוסקים בתורה ויראי שמיים, בעלי מידות טובות, שכל ישר ומעשים טובים, ומושלמים בכל דבר טוב. שלמי בגופם, באיבריהם, בכוחותיהם ובדעתם, בעושר והצלחה וכלכלה טובה.

וכשם שפקדת בבנים ושמעת תפילת אמותינו הקדושות שרה, רבקה, רחל ולאה וחנה הנביאה, וכל הנשים הצדקניות שבכל דור ודור, כן תפקוד בזרע של קיימא בנים זכרים וצדיקים, לכל נשות עמך ישראל. בזכות שמות הקודש היוצאים מהפסוקים: וה' פקד את שרה כאשר אמר, ויעש ה' לשרה כאשר דיבר. למען שמך הקדוש הממונה על הפקידה ופסוק: ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו אשר שם שד"י המסוגל להריון, נרמז במלואו בתיבות פרו ורבו.

ותקיים בהם הפסוקים: ויתן ה' לה הריון ותלד בן. אני אל שדי פרה ורבה. ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך. ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך. יהיו לרצון אמרי פע והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.


תפילה לאישה בימי הריונה

יש לומר 5 מזמורי תהילים ואח"כ נוסח התפילה:

יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי, שבזכות מזמורים אלו שקראתי לפניך תקל מעלי את צער העיבור, ותוסיף ותתן לי כוח כל ימי העיבור שלא יותש כוחי ולא כוח העובר בשום דבר שבעולם עד כי ימלאו ימי ללדת.

ובבוא השעה ואשב על האבנים תשמרני ברוב חסדך מכל צער ומכל כאב ואלד בשעה טובה כתרנגולת. והולד יצא לאוויר העולם בנחת ולא בצער, ויולד בשעה טובה ומוצלחת ובמזל טוב לחיים ולשלום ולבריאות. ויגדל בחן ובחסד ובעושר ובבריאות כל הימים. ותמלא משאלות לבי ומשאלות לב אישי במידה טובה בישועה ורחמים

ותזכנו לגדל את בנינו בנחת ובכבוד, בתורה וביראת שמיים לחופה ולמעשים טובים. ועינינו ועיני כל קרובינו רואות ויקיים בזרענו "דור ישרים מבורך" אמן.

 

תפילה ליולדת עם התחלת הצירים ובדרך לבית החולים:

יהי רצון מלפניך שתרחם עלי בתוך כל עוברות היולדות מעמך ישראל, ותצילני מפיתקה של חווה. ובעת לידתי תקל מעליי צער הלידה, ואלד בנקל בלי שום צער, בטרם יבוא חבל לי.

ויצא הולד לאוויר העולם ברגע קטן, בקלות, בלי שום הזק לא לי ולא לולד, ויהיה נולד בשעה טובה ובמזל טוב, לחיים טובים ולשלום ולבריאות, לחן, ולחסד, לעושר וכבוד. ואני ובעלי נגדלהו לעבודתך ולתורתך הקדגושה ולחיים טובים ולשלום.

ולא נהיה לא אני ולא העובר ניזוקים, לא בגוף ולא באיברים, ולא בעורקים ולא בגידים, ולא בעור ובשר ושאר כל בניין בני אדם, לא בתוך חלל הגוף ולא חוץ לחלל הגוף.

ואם יש בי עון מחל אותו במה שנצטערתי בכאב החבלים, ותעלה קול צעקתי עד כיסא כבודך. וסתום פי המקטרגים עלי, ויכנסו כבודך. וסתום פי המקטרגים עליי, ויכנסו לפניך כל המליצים בעדי טוב, כמידתך להיטיב להגון ולבלי הגון.

ויכמרו רחמיך עליי ותצילנו מכל כאב וטירוף ובהלה, ותצא השיליה בזמנה, ואהיה בריאה וטובה לעבודתך, כי אתה עונה בעת צרה, מלך רחמן ומרחם על כולם, פודה ומציל, שומע ועונה.

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות פורים

  המשך הלכות פורים, מצוות היום, משלוח מנות, חיובי…
 • רביעי, 30 מרס 2016 08:05

  כ' אדר ב' | 30.3.16

  על מי מוטלת חובת הנישואין?! וכיצד ניתן לקרב…
 • חמישי, 14 דצמבר 2017 07:29

  אמונה מנצחת

  אתה רוצה להיות מאמין גדול? דבר הרבה מענייני…
 • שלישי, 20 מרס 2018 11:35

  חג האמונה

   לחרוט הדברים בליבנו לא רק בידיעה סתמית גרידא,…
 • שני, 23 ינואר 2017 09:21

  אין דבר העומד בפני הרצון

  הכל תלוי ברצון של האדם
 • שלישי, 23 מאי 2017 06:41

  הדרך לאמונה

  כיצד מגיעים לאמונה וביטחון
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות פורים

  המשך הלכות פורים, מצוות היום, משלוח מנות, חיובי…
 • רביעי, 30 מרס 2016 08:05

  כ' אדר ב' | 30.3.16

  על מי מוטלת חובת הנישואין?! וכיצד ניתן לקרב…
 • חמישי, 14 דצמבר 2017 07:29

  אמונה מנצחת

  אתה רוצה להיות מאמין גדול? דבר הרבה מענייני…
 • שלישי, 20 מרס 2018 11:35

  חג האמונה

   לחרוט הדברים בליבנו לא רק בידיעה סתמית גרידא,…
 • שני, 23 ינואר 2017 09:21

  אין דבר העומד בפני הרצון

  הכל תלוי ברצון של האדם
 • שלישי, 23 מאי 2017 06:41

  הדרך לאמונה

  כיצד מגיעים לאמונה וביטחון