דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 172
 • הדפס
 • דוא"ל

הכל משמיים חוץ מיראת שמיים

קרבנו

רביעי, 04 דצמבר 2019 09:31
הכל משמיים חוץ מיראת שמיים

ישנו כאן מסר עצום לכל הדורות כולם, חז"ל אומרים שכל מה שהשי"ת הבטיח ליעקב, וכל הבטחה שישנה מן השמיים לאדם זה בתנאי שלא יחטא, אבל אם חטא הפסיד

 

 

פרשת השבוע "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" וכ'ו, בהמשך הפרשה "ויאמר יעקב אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה ה' לי לאלוקים וכו'. אחים יקרים, נמצאים אנו בפרשה מופלאה, יעקב אבינו בחיר שבאבות, יוצא למסע חשוב ביותר לבנות את בית ישראל, מצד אחד שמחה גדולה, ומצד שני פחד גדול לשהות בבית לבן הארמי, אדם שקרן רשע ורע מעללים מאין דוגמתו בעולם, הולך הוא במצוות אביו ואמו, אבל קודם לכן נכנס הוא לישיבת שם ועבר, ומטמין עצמו בתורה ברמה כזו, שאומרים חז"ל שכל אותם שנים ששהה יעקב אבינו בישיבת שם ועבר, לא שכב על מטה לישון, אלא נרדם מתוך לימודו, וכך המשיך במשך שתים עשרה שנה, שנאמר "וישכב במקום ההוא" מלמד שבמקום ההוא שכב אבל כל אותם שנים לא שכב, ואז זוכה הוא לחלום נורא שבו גילוי שכינה עצום.

 

וחז"ל מגלים לנו, שלא סתם בא ושכב במקום ההוא מתוך רצון עצמי גרידא, אלא היה זה רצון ה' שישכב שם, שהרי ידוע שאותו מקום בו שכב, זהו מקום המקדש. אומרת הגמרא, אמר הקב"ה צדיק זה בא לבית מלוני, ויפטר בלא לינה? ומובא בספרים שבחלומו ראה כל מה שיקרה עם עם ישראל במשך כל הדורות, והתפלל בעדם, וכאן עומד לו יעקב אבינו בחיר שבאבות ומתפלל, "אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלוקים והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים וכל אשר תיתן לי עשר אעשרנו לך" מה מקום לתפילה זו עכשיו לאחר שראה את כל החלום והמחזה הנורא, וכל מה שיקרה עם בניו במשך כל הדורות? ועוד צריכים להבין הרי בחלומו אומר לו השי"ת "הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך" הנה רואים אנו שישנה כאן הבטחה מוחלטת מאת השי"ת, שיהיה עמו וידאג לכל מחסורו, אם כן מה מקום יש לתפילה זו?

 

אלא אחים ואחיות יקרים ישנו כאן מסר עצום לכל הדורות כולם, חז"ל אומרים שכל מה שהשי"ת הבטיח ליעקב, וכל הבטחה שישנה מן השמיים לאדם זה בתנאי שלא יחטא, אבל אם חטא הפסיד, וכך לשון חז"ל למה התפלל יעקב אפילו שהבטיחו ה' אמר שמא יגרום החטא, אמר יעקב הרי ההבטחה שהבטיחני ה" שישמרני, זו הבטחה לשמירה שלא יזיקו אותי בני אדם, בגופי נפשי וממוני, אבל ברוחני הרי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, והרי אני נכנס לסכנה רוחנית נוראה ואיומה, בית לבן הארמי שכל מעשיו פשע ורשע, שמא ח"ו אתקלקל ואלמד ממעשיו, ולכן עמד בתפילה לפני השם, שישמרהו שלא יפגום רשע זה בקדושתו ורוחניותו. ועל זה אמר "ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך". כידוע שהתורה נקראת דרך שנאמר "והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה"

 

אומר יעקב הרי עכשיו הולך אני מבית שם ועבר ששם למדתי תורה, וכאילו הולך אני מן הדרך, מן התורה ולאן? לביתו של רשע, ושם איך אלמד תורה שמא חס ושלום אתנתק ממנה, ועל זה אומר ונתן לי לחם לאכול, שכידוע התורה נמשלה ללחם כמו שנאמר "לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי" זאת אומרת בקשתו היא תן לי ללמוד תורה גם במקום טמא זה ביתו של לבן הארמי, ומה שאמר בהמשך "ובגד ללבוש" כידוע מדברי הזוהר הקדוש, אדם שלומד תורה מכין לעצמו חלוקה דרבנן, פירוש מלבוש רוחני לעולם הבא, ומה שאמר ושבתי בשלום אל בית אבי, נתכוון לעולם הבא שיבא נקי ושלם לעולם הבא בלא שום חיסרון וחטא, יהי רצון שנלמד גם אנו ממעשיהם של אבות העולם, ונדע שעיקר העיקרים הוא העולם הבא, שאותו משיגים רק ואך ורק, על ידי לימוד התורה וקיום המצוות בשלמות

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה