דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 826
 • הדפס
 • דוא"ל

מידת הגאווה טובה או רעה?

הרב רפאל זר

ראשון, 24 יוני 2018 07:12
מידת הגאווה טובה או רעה?

אחים יקרים הבה נפנים את הדברים הללו, שהם ממש יסודיים ביותר, גם לחיי התורה, וגם לחיי המשפחה, שהרי אמרו חז"ל, "מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל", פירוש: אדם גאוותן, אפילו אנשי ביתו שונאים אותו. בקיצור, הגאוותן לא מצליח לקבל את מה שרוצה, ורק סובל מצפיית שווא לכבוד מדומה

 

 

פרשת השבוע "זאת חוקת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל יטמא שבעת ימים". פרשה זו מדברת על כך, שפרה אדומה מטהרת את הטמאים, ומטמאה את הטהורים. שהרי נושא אפר הפרה נטמא, ואילו אותו שמזין עליו נטהר, וזהו חוק שאין בו טעם, גזירת מלך על עבדיו, "חוקה חקקתי גזירה גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריה". וכשנתבונן נראה שלא בכדי פרשת חוקת מקומה אחרי פרשת קרח, שהרי קרח לא הסכים לקבל את דברי התורה על ידי משה רבינו כמות שהם, אלא ניסה בכל תוקף לומר שלא יכול להיות בתורה דבר שאין בו טעם, הכל חייב להיות מובן בשכלו של האדם, כמו שטען על מצוות ציצית, ועל מצוות מזוזה, שחלילה משה המציאם מדעתו. לכן באה כאן התורה ומזהירה, שלא יהיה אדם כקרח וכעדתו, אלא יקבל את דברי התורה בתמימות, כמו שנאמר "פרה אדומה תמימה".

 

 

אומר הבעל שם טוב הקדוש, שיש דבר בעולם שהוא כמו פרה אדומה, המטהר את הטמאים ומטמא את הטהורים, וזוהי מידת הגאווה והכבוד. אומר הבעל שם טוב הקדוש, שהיא מטהרת את הטמאים ומטמאה את הטהורים, שהרי כשאומרים לאדם בא ותלמד תורה בשביל שיקראו לך רבי, בשביל שיכבדו ויוקירו אותך, ורבים ישחרו לפתחך, כדי ליהנות ממך עצה ותושייה, דבר זה מותר מן הדין, ואף על פי שהגאווה היא שרש מידות הרעות, כבר אמרו חכמים "לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה יבא לשמה". נמצאנו למדים שהגאווה הטמאה מטהרת טמאים, אבל באותה מידה מטמאה היא את הטהורים. שהרי אמרו חכמינו ז"ל: שרש כל המידות הרעות היא מדת הגאווה, וכל המתגאה, עליו אומר הקב"ה, אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד, שנאמר "גבה עיניים ורחב לבב אותו לא אוכל", אל תקרא 'אותו' אלא איתו.

 

 

וכמו שאירע לו לקרח שחלק על משה רבינו עליו השלום, שביקש לעצמו שררה וכבוד ואבד מן העולם, וכבר נאמר "גאוות אדם היא תשפילנו". צריכים לדעת, תמיד בסופו של דבר כל רודפי התאווה והכבוד יוצאים מושפלים, וכמו שכבר אמרו 'כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו וכל הבורח מן הכבוד הכבוד רודף אחריו'. כללו של דבר: לעולם יהיה אדם מתרחק מן הגאווה והכבוד, כמטחווי קשת וכבר אמר שלמה המלך עליו השלום בחכמתו "אהוב את המוכיחים ושנא את המשבחים", שהרי מי שמשבח אדם בבחינה מסוימת ממש קוברו, שהרי ברגע שמשבחו גורם לו להבין שהוא מושלם, ולא נותן דעתו שיש לפניו דרך ארוכה לתקן עצמו, אבל המוכיח, מראה לאדם כמובן קודם את הצד החיובי שבו, ורק לאחר מכן מראה לו היכן טעה, ומלמדו כיצד ינהג להבא, כדי שלא יבא לכלל טעות. אחים יקרים הבה נפנים את הדברים הללו, שהם ממש יסודיים ביותר, גם לחיי התורה, וגם לחיי המשפחה, שהרי אמרו חז"ל, "מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל", פירוש: אדם גאוותן, אפילו אנשי ביתו שונאים אותו. בקיצור, הגאוותן לא מצליח לקבל את מה שרוצה, ורק סובל מצפיית שווא לכבוד מדומה.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה