דבר הרב

(0 הצבעות)
 • צפיות: 2275
 • הדפס
 • דוא"ל

מעלת שבת קודש

הרב רפאל זר

ראשון, 11 מרס 2018 07:01
מעלת שבת קודש

זוהי ברית ביננו לבין הבורא יתברך, שנשמור את השבת בכל תוקף ועוז. אחים יקרים כמה צריכים אנו להתחזק ולחזק יהודים אחרים בשמירתה של השבת שהרי יותר מששמרו ישראל את השבת שמרה שבת על ישראל, ואמרו חז"ל "אילו שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלים"

 

 

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' ".

 

גם בפרשה זו וגם בפרשה קודמת הפסוקים מדברים על קדושתה של השבת "ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש".

 

ולא לחינם באה פרשת שבת אחרי מעשה העגל אלא ללמד שאפילו אדם שחטא בעבודה זרה רח"ל, על ידי שמירת שבת מכפר לו. וכמו שלמדו חז"ל מהפסוק "אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע", שאפילו עבד אדם עבודה זרה כדור אנוש ושומר שבת, מוחלין לו. וכמו שנאמר בפסוק זה "שומר שבת מחללו" אל תקרא מחללו אלא מחל -לו.

 

וכן באה שבת בפרשתנו המדברת בעניין עשיית המשכן לומר שאין בנין המשכן דוחה שבת, עם כל גדולת מעשה המשכן אבל שבת אינו דוחה. ועוד אמרו חז"ל שכל המחלל את השבת כאילו עובד עבודה זרה, שהרי אינו מודה בחידוש העולם על ידי הבורא יתברך, שאם היה מודה היה שומר, ואם אינו שומר הרי זה כופר במעשה בראשית רח"ל. ואמרו חז"ל ונפסק דין זה להלכה בשו"ע שכל המחלל שבת דינו כגוי לכל דבריו יינו יין נסך, שחיטתו נבילה, ואינו מצטרף למניין.

 

ואומר החפץ חיים בספרו "משלי החפץ חיים" מדוע באמת עד כדי כך דנוהו כגוי? ואומר החפץ חיים במתק לשונו משל למה הדבר דומה? לבעל חנות מכולת שהיו רגילים אצלו הקליינטים לבא לקניות דבר יום ביומו, והנה יום אחד באו והחנות סגורה, אמרו בליבם שמא חולה הוא. עבר עוד יום ועוד יום ועדיין תקווה בליבם שישוב ביום מן הימים ויפתח את חנותו, אבל כאשר ראו יום אחד שהגיע איזה אדם והוריד את השלט מעל החנות אז הבינו שבעל הבית לא יחזור יותר, גמרנו. וודאי שהחנות נסגרה.

 

אומר מר"ן החפץ חיים כך זה בדיוק כאשר יהודי חוטא רח"ל בשאר עבירות, עדיין השלט הגדול "יהודי" נמצא עליו אבל כאשר מחלל שבת, הסיר את השלט יהודי מעל ראשו ולכן דינו כגוי. וזה שאומר הפסוק "אות היא ביני ובין בני ישראל" זוהי ברית ביננו לבין הבורא יתברך, שנשמור את השבת בכל תוקף ועוז. אחים יקרים כמה צריכים אנו להתחזק ולחזק יהודים אחרים בשמירתה של השבת שהרי יותר מששמרו ישראל את השבת שמרה שבת על ישראל, ואמרו חז"ל "אילו שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלים"

 

בואו ונראה כמה נזהרים ישראל ואפילו הרחוקים יותר מתורה ומצוות, במצוות הפסח, איך מנקים ומקרצפים את בתיהם מכל משהו חמץ, כמה מתקשרים לרבנים כדי לשאול ולדעת מה הדין פה ומה ההלכה שם אפילו דינים דרבנן ממש יראים ופוחדים פן ח"ו יכשלו במשהו חמץ בפסח.

 

ובואו ונשאל את עצמינו בכנות כמה זמן כבר יש פסח בשנה שבוע ימים? ומה חומרת איסורו כרת, ואילו שבת קודש באה כל שבוע וחומרתה חמורה שאין למעלה ממנה אפילו יותר מיום הכיפורים שהמחלל שבת ענשו סקילה, המיתה החמורה ביותר שיש בארבע מיתות בית דין, לכן אחים יקרים הבה נחזק ונתחזק בשמירת השבת כי היא מקור הברכה וכל ששת ימי המעשה יונקים ממנה שפע ברכה וטובה יהי רצון שזכות שבת קודש תגן עלינו ועל כל ישראל.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה