דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 1426
 • הדפס
 • דוא"ל

נחמה בכפליים

קרבנו

שני, 30 נובמבר -0001 00:00
נחמה בכפליים

אי כניסתו של משה רבינו, וגם חורבן הבית, בתוכם טמון מזמור, בתוכם טמון גם כוונה נשגבה ונוראה של מי שאמר והיה העולם, שאפילו שזה לכאורה וודאי דבר נורא אבל תוכו רצוף אהבה, תוכו מלא ברצון השי"ת להיטיב עמנו באחריתנו.

 

 

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר, ה' אלוקים אתה החילות להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, אעברה נא ואראה את הארץ הטובה ההר הטו הזה והלבנון, ויתעבר" וכו'. פרשת השבוע שאנו עוסקים בה, למתבונן בה יש צער גדול לראות איך משה רבנו אדון הנביאים, גדול שבגדולים ענק שבענקיים שכל התורה קרויה על שמו, והוא שטרח בנות טרחות אין ספור, והוציאנו ממצרים בדבר ה', וקרע לנו את הים, והוריד לנו את התורה, לאחר שנלחם בשמים עם מלאכי רום לקחתה מהם. והוא הוא שמסר נפשו עלינו באומרו "אם תשא חטאתם, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת". בקיצור כל מה שיש לנו חיים בעולם הזה ובעולם הבא הכל בכל מכל כל נזקף למשה רבינו ע"ה, עד שאפילו התורה נקראת על שמו, כמו שנאמר "זכרו תורת משה עבדי". ועם כל זה נגזר עליו שהוא עצמו לא יכנס לארץ ישראל. ואומר המדרש, אמר משה לפני הקב"ה זכור לי את כל השנים הללו שהייתי רץ לפניהם כסוס. ועכ"ז אומר לו הקב"ה "רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה".

 

ועוד לנו צער גדול בזה שרואים אנו שאומר משה רבנו "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" זו ארץ ישראל. "ההר הטוב הזה" זו ירושלים. "והלבנון" זהו בית המקדש. והנה אנחנו עדיין בגלות נוראה, עדיין בתוך החורבן הנורא שבית המקדש בעוונות הרבים עדיין לא נבנה, וכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ואנו בצער על חורבנו של הבית, אבל צריכים אנו לדעת שבסופו של דבר הכל לטובתינו הנצחית.

 

וכמו שנאמר בפסוק "ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי", וצריך להבין מדוע נאמר "ויתעבר ה' בי למנעכם", היה צריך לומר "ויתעבר ה' בי בגללכם", מהו למענכם? שמשמע בשבילכם לטובתכם, אלא הפירוש הוא שזה באמת לטובתכם, שהרי אם היה נכנס משה לארץ, היה בונה ביהמ"ק, ואם היה בונה בית המקדש, אי אפשר היה להחריב אותו, כי אין שונאין יכולים לשלוט במעשה ידיו של משה רבנו ע"ה. ולכן היה צריך הקב"ה ח"ו להשליך חמתו על עם ישראל. אבל כיוון שמשה לא נכנס ולא בנה את ביהמ"ק, לכן אפשר היה להעניש את עם ישראל בכך שהשליך חמתו על עצים ואבנים. ועל כך נאמר "מזמור לאסף". שהגמרא שואלת -קינה לאסף- היה לו לומר למה אמר מזמור? על שהשליך חמתו על עצים ואבנים.

 

זאת אומרת שגם אי כניסתו של משה רבינו, וגם חורבן הבית, בתוכם טמון מזמור, בתוכם טמון גם כוונה נשגבה ונוראה של מי שאמר והיה העולם, שאפילו שזה לכאורה וודאי דבר נורא אבל תוכו רצוף אהבה, תוכו מלא ברצון השי"ת להיטיב עמנו באחריתנו. ולכן קוראים אנו בהפטרת השבוע "נחמו נחמו עמי" נחמה בכפלים.

 

וחשבתי אולי אפשר לומר איך נחמה כפליים? שלעתיד לבא הרי כולנו נגיע למצב של "והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", והגמרא בסוף מסכת פסחים שואלת: וכי היום השי"ת ח"ו אינו אחד ושמו אחד? אלא עונה הגמרא, היום על צרה מברכים ברוך דיין האמת, ועל טובה מברכים הטוב והמטיב. ואילו לעתיד לבא גם על הצרה יברכו הטוב והמטיב, כי אז ימלא שחוק פינו. אז נראה איך שאין רע יורד מן השמים, אז נבין שבאמת "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד", וממילא נבין נחמה בכפליים, נחמה אחת זה החורבן עצמו, שנבין שאפי' החורבן היה לטובה. ועוד נחמה שנייה, שינחמנו השי"ת נחמה גדולה ועצומה. לכן אחים יקרים כאן הזמן וכאן המקום להתחזק באמונה שלימה בהשי"ת ובתורתו, ולא לסור מדבריו ימין ושמאל, ולדעת תמיד ש"אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא". אין רע יורד מן השמים הכל הוא באמת טוב, רק צריך לדעת לראות ולהכיר בטוב. ויהי רצון שנזכה בקרוב לנחמה בכפליים בבניין ציון וירושלים במהרה בימינו אכי"ר.

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה