דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 2170
 • הדפס
 • דוא"ל

אם אתה מאמין שאפשר לקלקל תאמין שאפשר לתקן!

קרבנו

שני, 20 מרס 2017 14:34
אם אתה מאמין שאפשר לקלקל תאמין שאפשר לתקן!

"זה יתנו" - חצי מטבע, זה הכל. לא מבקש ממך השי"ת יותר מדאי, רק חצי מטבע, רק תשובה מלב חצוי ושבור, ואז לכפר על נפשותיכם, מיד מגיע המחילה והסליחה והכפרה הגדולה מלפניו יתברך.

 

 

"כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם זה יתנו" וכו'. נראה לי לפרש בס"ד: "כי תשא את ראש בני ישראל", ידוע שמחצית השקל לכפר על נפשותיכם, בא לכפר על חטא העגל, ואמר הקב"ה למשה רבינו ע"ה "כי תשא את ראש בני ישראל", צריך להרים לעם ישראל את הראש למעלה, אחרי שחטאו בחטא העגל, ולחזקם בעבודת השי"ת לבל יתייאשו מן התשובה.

 

וזה הפירוש "כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם", פקודיהם מלשון נפקד, נחסר. שהם מרגישים עצמם חסרים וריקים מחמת החטא הגדול והנורא. "ונתנו איש כופר נפשו לה'" וזה כבר נשמע מאוד מפחיד, מה כבר אני יכול ליתן בפדיון נפשי, הרי החטא ענק, כמו שנאמר "חטא חטא העם הזה חטאה גדולה". אם כן במה כבר אוכל לכפר על חטא כזה גדול, הלא אין די בכל העולם כדי לכפר על זאת, ועל זה אומר הפסוק "זה יתנו" - חצי מטבע, זה הכל. לא מבקש ממך השי"ת יותר מדאי, רק חצי מטבע, רק תשובה מלב חצוי ושבור, ואז לכפר על נפשותיכם, מיד מגיע המחילה והסליחה והכפרה הגדולה מלפניו יתברך.

 

וזה שאומר המדרש שמשה התקשה בענין השקל, עד שהראה לו הקב"ה כמין מטבע של אש. ודברים אלה צריכים ביאור, במה נתקשה משה במחצית השקל, וכי לא הבין מה זה מחצית השקל? ומה הוסיף לו במה שהראה לו הקב"ה כמין מטבע של אש? אלא שלמשה רבינו ע"ה הוקשה. איך מטבע כסף, הבל הבלים של עולם הזה, שבעטיו חטאו בעגל, כמו שנאמר "ודי זהב". בשביל זה שהרבית להם בביזת מצרים, וביזת הים עשו עגל. ולכן הראה לו הקב"ה למשה כמין מטבע של אש, להורות שכאן בארץ מעשה קטן לכאורה של נתינת מטבע קטן של מחצית השקל, שם למעלה זה אש, זה דבר גדול ועצום. וכן כל מחשבה של הרהור תשובה, כל צדקה, כל מצווה, כל לימוד תורה. בקיצור הכל בכל מכל כל, כל דבר השייך לרוחניות, הוא ענק שם למעלה בשמיים.

 


אנחנו כאן למטה נבהלים רק מעבירות, ומבינים את גודל הפגם. אבל לצערנו איננו מבינים כלל את גודל הרוחניות, המצוות שהם הרבה למעלה למעלה מכל עבירה ומכל חטא. וכמו שכותב הרמ"ק הקדוש בספרו תומר דבורה, שלמצוות יש כח לעלות למעלה למעלה ממעל, לעבירות אין שום כח לעלות כמו שנאמר "לא יגורך רע". וזהו הדבר שכולנו צריכים להפנים בכל תוקף, וזהו "כי תשא את ראש", תרים להם את הראש, שלא ילכו נפולי ראש מיואשים ח"ו מהפגמים שנעשו על ידם. כי כמו שאמר ר' נחמן מברסלב זיע"א "אם אתה מאמין שאפשר לקלקל תאמין שאפשר לתקן".

 

וזוהי העבודה הגדולה שלנו אחרי פורים, ארור המן מצד אחד שזה המן ראש הסיטרא אחרא שגורם לנו ליפול. ומצד שני ברוך מרדכי שזהו סמל הטוב, היצר הטוב שמנסה להוליך אותנו בדרך ישרה. ובפורים המצווה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי לא נגע שום הבדל בין זה לזה. נדע שכמו שאפשר לקלקל אפשר לתקן, ולא ניפול ליאוש ח"ו, שהרי כשאדם שותה יין נהיה שמח וטוב לב, ורק כך אפשר לעבוד את השי"ת בשמחה ובאמונה שלמה שאפשר וצריך לתקן.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה