סיפורי צדיקים

(2 הצבעות)
 • צפיות: 2896
 • הדפס
 • דוא"ל

הילולת רבנו האר"י ז"ל

קרבנו

שלישי, 09 אוגוסט 2016 11:36
הילולת רבנו האר"י ז"ל

תולדותיו של רבנו האר"י ז"ל

הגה"ק מוה"ר יצחק לוריא אשכנזי - אר"י הקדוש. נולד בירושלים בשנת רצ"ד. ראש המקובלים האחרונים. גילה סודות התורה ושיטת הקבלה לתלמידו הגה"ק מוה"ר חיים וויטאל זצ"ל, שקבעו בשערי עץ חיים, וגורי האר"י המשיכו והפיצו תורתו. בהיותו בגיל צעיר חתום כבר עם רבני מצרים על כתב הסכמה. ובשה"ג להחיד"א ז"ל כתב "רבינו האר"י זצ"ל וכו' ובבחרותו כתב שיה על מסכת זבחים וכו' וכבר נודע ששאלו תלמידיו אמאי אינו מחבר ספר מחכמתו הגדולה בקבלה, והשיב שלא הי"ל מציאות כי תיכף נפתחים לו מעינות החכמה ואין בו כח לכתוב ואפילו כשהיה מדבר היה לו טורח למצוא צנור קטן לדבר אליהם", עיי"ש. נתבקש לישיבה של מעלה ביום ה' אב שנת של"ב ומנו"כ בעיר צפת. "ילקוט מקח טוב" (ברוקלין תשס"ב) ח"ה, ע' רכ"ג

 

איש הי' בארץ צפת תוב"ב שלמה שמו והי' האיש ההוא איש תם וישר וירא אלקים וסר מרע. ותמיד הי' מתאחר בבהכ"נ ומתפלל ומתחנן לפני ה'. עד שפ"א הי' מתפלל כמנהגו בבהכ"נ נגלה לו אליהו ז"ל ואמר לו דע לך ששלחני ה' לבשרך שהנה אשתך הרה ויולדת לך בן וקראת שמו יצחק והוא יחל להושיע נפשות ישראל מיד הקליפות וכמה נפשות אשר הם מגולגלים, וע"י יתגלה חכמת הקבלה על בוריה וגם פי' הזוהר והתקונים וכל מיני חכמה אשר מעולם המה לא נחסרו ממנו, והוא יקבץ נדחי ישראל הנפוצות בכל הארצות אם יהי' הדור ראוי, ושמו יצא בכל הארץ וגזרתו אשר יגזור בעליונים ובתחתונים הוא יקום. לכן הזהר והשמר שלא תמול את הבן עד שאבוא להיות סנדק של הילד וככלותו לדבר דברים אלו נעלם ממנו.

 

ויתמה האיש מן המראה אשר ראה, ושאר היום כולו בבהכ"נ ויתפלל אל ה' ויאמר בתפלתו, אנא ה' קיים לי הדבר אשר בשרתני ואל יעכב שום עון בדבר הזה אשר בשרתני, הגם כי קטן אנכי ואין בי זכות למענך עשה ולא למעני, ובלילה הלך לביתו וסוד זה לא גלה אפילו לאשתו, ובכל יום אשר מימי הריונה הי' בוכה מרוב שמחה, וימלאו ימיה ללדת ותלד בן ויתמלא הבית כולו אורה, וביום השמיני הוליכהו לבהכ"נ למול אותו והיה מסתכל סביבות הבהכ"נ לראות האם לא בא אליהו ז"ל ולא ראה אותו והי' בצער גדול כי אנשי קהלתו אצים בו לאמר שבעל כסא יחזיק את הילד וימול המוהל והוא היה מעכב לאמר שעדיין לא באו קרוביו וזה הי' כמו חצי שעה.

 

ובראותו צרות כאלה נפל על פניו ובכה בכייה גדולה אמר בלבו מאחר שלא בא אליהו ז"ל בודאי אין זה הילד שנתבשרתי בו ובודאי שאני חטאתי ועונותי הטו עלי זאת ומנעני הטוב, ובעודו בוכה והנה אליהו ז"ל בא לקראתו ויאמר לו אל תבכה עבד האל, קרב אל המזבח ועשה את עולתך היא העולה כולה לה' ושב על הכסא והחזק את בנך לעיני הקהל ואני אשב בחיקך ואחזיק בידי הנער הנמול, והעכוב שנתעכבתי מלבוא עד עתה הוא לנסותך, האם תשמור את מצותי אם לא.

 

וכשמוע הדברים האלה ישב על הכסא בשמחה ואליהו ישב בחיקו וימול ולא ראה אותו שום אדם רק הוא לבדו ותכל כל המלאכה, ויולך את הנער לביתו לאמו וקודם שהגיע הילד לאמו נתרפא המילה כתנוק הנמהל כמה שנים, ויתמהו האנשים שעמדו שם מאד מאד. ויגדל הילד ויגמלהו ויוליכהו לבהמ"ד ללמוד, עד שהי' בן שמונה שנים הי' מעיין בהלכה ובתלמוד ולא הי' יכול בעל תורה לעמוד מפניו מרוב פלפולו. ובזמן שנפטר האב מן העולם ותאמר לו אמו הנה אנכי אלמנה ואין בידי לקנות לך ספרים אשר אתה צריך עתה נלכה מצרימה לבית דודך שהוא עשיר גדול ושם לא יחסר לך שום דבר ויאמר לאמו כל אשר תאמרי אקיים, וירדו למצרים וישב בבית דודו וקבלו בכבוד ויהי לו כבן וישלח ויקרא אחר הרב הגדול מו"ה בצלאל אשכנזי ויבקש ממנו שיהי' הנער תלמידו ויקבלו ובפרט ששמע גודל חכמתו והי' הנער עמו עד בן ט"ו שנה ואז גברה חכמתו על כל חכמי ארץ מצרים ואז נתן דודו את בתו לו לאשה. וכמו ב' שנים והנה איש בא מצרימה בסחורה הרבה וילך לבהכ"נ להתפלל בתוך הבאים וישב כנגדו וספר כתובת יד פתוחה לפניו.

 

ויגש אליו הרב ר"י לוריא וימצא בספר הזה סודות גדולים, וישאל האיש ההוא ויאמר מי אתה ומה מלאכתך ומה כתוב בספר הזה, הגד נא לי ואל תכחש ממני, ויאמר האיש אדוני מה אומר ומה אדבר ואלקים מצא עון עבדו ואין אני יודע בו אפילו אות אחת כי מן האנוסים אני, ובשביל שראיתי כל בני הקהל יושבים וכ"א ספרו בידו ומפני הבושה לקחתי זה הספר. ויאמר לו הרר"י מאחר שאינך יודע בו שום דבר מכור לי ועלי לשלם כל אשר תאמר, ויאמר לו האיש הזה המחוסר ממון אני שאמכור לך הספר, אם תעשה לי דבר זה שתשתדל עם חותנך שיוותר לי המכס המגיע מכל הסחורה אתן לך זה הספר.

 

והרר"י חשק בספר הזה וישתדל עם חותנו ויתנהו לו ובבוא זה הספר בידיו נתבודד בבית חד בחצר ששה שנים והי' לומד בספר הזה והי' לוקח ספר הזהר ומעיין בו בטירחא גדולה, ולפעמים היו אומרים לו בחלום שהבינה שהבין בספר הזוהר הוא כוונת רשב"י אבל יש סוד אחר עמוק ממנו, ולפעמים היו אומרים לו שבכדי להבין מאמר זה צריך סגופים גדולים וקשים מן הראשונים, וכראותו כן יצא מן החצר ונתבודד ב' שנים בבית אחד סמוך לנהר נילוס ובכל ע"ש שהי' הולך לביתו לא הי' מסיח עם שום אדם אפילו עם אשתו אלא בהכרח גדול היה מדבר עמה בלשון הקודש, וע"י מעשים אלו זכה לרוח הקודש ונתגלה לו אליהו ז"ל ויאמר הנה שלחני ה' ללמד לך כל ספר הזהר וכל רז לא נעלם ממך לכן חזק ואמץ ואל תפסיק ממעש"ט שאם כה תעשה תהי' כמלאך אלקים. זיעוכ"י.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה