דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 3624
 • הדפס
 • דוא"ל

הסוד שעל ידו ה' סולח על חטאים

קרבנו

ראשון, 06 מרס 2016 11:30
הסוד שעל ידו ה' סולח על חטאים

מהו הסוד של יהודי שיכול לגרום להשם יתברך לסלוח לו על החטאים החמורים ביותר?

 

 

כאשר התורה מצווה על מחצית השקל היא מורה: "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט", (שמות ל טו). ולכאורה יש לתמוה מפני מה ישנו איסור על העשיר להרבות ולתת יותר? מדוע מונעת ממנו התורה לעשות טוב, הרי נאמר בפסוק: "אל תמנע טוב מבעליו", (משלי ג, כז).

 


התשובה על כך היא שמצות מחצית השקל באה לתקן את חטא העגל, שהיה חטא נורא בו עם ישראל עבר על הדיבר הראשון בעשרת הדברות  שהוא: "אנכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני", (שמות כ ב ג).

 


היה זה חטא חמור השקול כנגד כל התורה כולה.

 


לאחר שעם ישראל חטא בחטא העגל, רצה הקדוש ברוך הוא לכלותם ואמר למשה רבנו: "ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול", (שמות לב י). חז"ל מבארים כי משמעותם של המילים: "הניחה לי" היא כאדם המשכנע את חברו התופס בבגדו להניח לו ולעזבו. משה רבנו, כביכול, אינו נותן לקדוש ברוך הוא ללכת מעימו עד שיחזור בו מכוונתו לכלות את עם ישראל. משה רבנו כביכול נאבק בקדוש ברוך הוא על מנת שלא יכלה את בניו.

 


נאמר בפסוק: "ויחל משה את פני ה'", ומסבירים חז"ל את המילה 'ויחל' שכל גופו של משה נעשה חולי. משה רבנו כאב בכל עצמותיו את כאבם של ישראל עד שלבסוף הוא ניצח במלחמתו והקדוש ברוך הוא אמר לו: "סלחתי כדבריך".

 


כעת עומדת בפני משה רבנו משימה והיא לכפר על חטאת בני ישראל. כיצד ניתן לכפר על חטא נורא שכזה? אומרת התורה: "כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם. זה יתנו כל העבר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לה'", (שמות ל יב יג).

 


חז"ל מבארים כי משה רבנו התקשה בארבעה דברים שסימנם 'משה': מ' - "מחצית השקל" ו"מנורה", ש' - 'שקל', ה' - החודש. על כל הדברים בהם התקשה משה נכתבה בתורה המילה "זה",  כלומר "כזה ראה וקדש".

 


חז"ל מבארים כי הקדוש ברוך הוא הראה למשה מטבע של אש תחת כיסא הכבוד כדי לבאר לו את עניין מחצית השקל. ולכאורה ניתן להבין מהו הקושי בעשיית המנורה שהיתה צריכה להיעשות כולה מקשה אחת, על כל כפתוריה ופרחיה, וכן מהו הקושי בקידוש החודש שבכדי לעשותו כהלכתו יש לדעת בדיוק את מולד הלבנה, אך מה הקושי בעניין של מחצית השקל? מה כל כך מורכב בעניין זה עד שהקדוש ברוך הוא נצרך להראות למשה רבנו מטבע של מחצית השקל מתחת לכסא הכבוד ולומר לו: "כזה יתנו"?

 


בנוסף לכך יש להבין כיצד סייעה אותה מחצית השקל העשויה אש להבנת העניין? 

 


כדי להבין את העניין יש לבארו מן השורש. משה רבנו אומר לה' יתברך: "אינני מבין, אני נלחמתי על מנת שלא לכלות את עם ישראל, התחננתי וביקשתי וסירבת לבקשתי שוב ושוב. ולבסוף כאשר נענית לבקשתי אתה מורה לכפר על עוון כה חמור באמצעות מחצית השקל? האם די בכך כדי לכפר על המעשה הנורא הזה?

 


עומד הקדוש ברוך הוא ומראה למשה מטבע של אש מתחת לכסא הכבוד. כידוע, כסא הכבוד הוא הנהגת ה' בקבלת התשובה כפי שאמרו חז"ל: "גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד", (יומא פו ע"א). בכך רומז ה' למשה: אתה רואה מעשה חיצוני, מטבע נחות, מטבע גשמי, אך בתוכו הוא מכיל את הבושה האדירה מהחטא והחרטה האמיתית הנובעת מעומק הלב.

 


אילו ניתן לעשיר לתת יותר הוא היה מרגיש טוב עם עצמו ואומר בליבו: '"הבאתי סכום עצום לצדקה, בזכותי נתכפר חטא העגל!" אך זוהי אינה מטרת מחצית השקל - המטרה האמיתית היא הכוונה, החרטה והעבודה הפנימית.

 


הבה ניקח לדוגמא אדם הנוהג ברכב ישן הנראה כגרוטאה. והנה באחד הימים הוא מחנה את מכוניתו לצד מרצדס מפוארת, ולפתע בתנועה לא נכונה, הוא מנפץ את מראת הרכב החונה לצדו. המראה המותקנת ברכב המרצדס היא מראה מדגם חדיש, בעלת שכלולים רבים, וכמובן שהיא שווה סכום נכבד.

 


 אם יבוא בעל המרצדס ויאמר לו: "עזוב תן לי חצי שקל ונסגור עניין", כיצד ירגיש אותו נהג? הלוא בכל פעם שהוא יעבור ליד המרצדס הוא יתבייש במעשהו ובתמורה העלובה שנתן בעטיו, ויחוש אי נעימות גדולה.

 


לעומת זאת, אם הוא היה משלם את מלוא התמורה עבור הנזק שגרם, הוא היה שבע רצון מעצמו ובכל פעם שהיה חולף על ידי הרכב המפואר, הוא היה חש כי אין לו כל סיבה להתבייש. "אמנם הזקתי, אבל כיסיתי את הנזק!"

 


אם האדם היה משלם סכום עצום על מנת לכפר על חטא העגל, לאחר מכן הוא היה שבע רצון מעצמו ומרגיש שכיפר על חטאו בזכות התרומה הנדיבה שהעניק למשכן. אך כעת, כשהאדם משלם מחצית השקל בלבד עבור חטא הגעל, הוא מתבייש ואומר: "ריבונו של עולם, מה זה מחצית השקל עבור חטא כה חמור?!" וכאשר אדם מתבייש במעשיו וליבו נשבר, מתקיים בו מאמר הכתוב: "לב נשבר ונדכא אלוהים אל תבזה", (תהילים נא יט), והקדוש ברוך הוא מקבל את תשובתו.

 


זה הסוד של היהודי - להישאר עם לב נשבר. האם יכול אדם לספור את החסדים שה' גומל עימו? "מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי", (תהילים קטז יב). ה' יתברך, איך נוכל להשיב לך על כל הטוב והחסד שגמלתי עימנו, עד כמה אנו חייבים לך.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה