דבר הרב

(2 הצבעות)
 • צפיות: 3482
 • הדפס
 • דוא"ל

מקור הברכה

קרבנו

חמישי, 03 מרס 2016 11:10
מקור הברכה

כשנפנים את הדברים לליבנו אזי נראה בחוש את ברכת השם עלינו, בבית ובשדה, בכל אשר נפנה נשכיל ונצליח

 

 

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת לא תבערו" וכו'. עם ישראל מצטווים מפי הגבורה על מלאכת המשכן ועושים בכל אונם והונם למען הקים בית מקדש, מקום להשראת שכניה, מקום שממנו שואבים קדושה וטהרה, יראת שמיים וקירבת ה', מחילת עוונות ועליית תפילות.

 

כולם כולל כולם משתתפים בשמחה הגדולה, האנשים והנשים, כולם נותנים כתף למען בית ה' אלוקינו. לכאורה וודאי עסוקים הם בדבר הגדול ביותר בעולם, מקום השראת שכינה. והנה בא הציווי מפי הדיבור על ידי משה רבינו עליו השלום. "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת". כאן אומרת התורה כביכול שיש דבר גדול ממלאכת המשכן, שאין מלאכת המשכן דוחה שבת. ומי נדחה מפני מי? קטן מפני גדול. הנה לנו שהדבר הגדול ביותר בעולם זוהי השבת. הנה לנו שמקור השראת השכינה הגדול בעולם זוהי השבת.

 

ולכן נסמכה שבת למשכן, וגם כל מלאכות שבת נלמדו ממשכן, למה? כיוון שהשבת היא כמו המשכן. כמו שהמשכן מקור השראת שכינה, מקור השפע והטוב, מקור הקרבה להשם יתברך, כך השבת היא מקור הברכה, מקור השפע והטוב, מקור השלום. אם כן היום בימינו שבעוונותינו הרבים אין לנו מקדש וכולנו וודאי עינינו צופיה לבית המקדש, למקור השראת שכינה, לפחות נהנה מאור השכינה השורה בשבת, על מקור השפע והברכה, נשקיע בשבת, נתאמץ לכבדה, נתאמץ לשמור על כל ההלכות קלה כבחמורה, מדיני מוקצה דרבנן, עד דיני מבשל, בורר, סוחט וטוחן דאורייתא, הם וענפיהם. כך נזכה לעלות ולהתעלות וכמו שנאמר בפזמון שכתב ר' שלמה אלקבץ זכותו יגן עלינו פזמון "לכה דודי", "לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה".

 

כשנפנים את הדברים לליבנו אזי נראה בחוש את ברכת השם עלינו, בבית ובשדה, בכל אשר נפנה נשכיל ונצליח. כן כן לא צריך לנסוע למרחקים כדי להתפלל במקומות קדושים אלו ואחרים. כל שבוע באה עד לפתח ביתך מקור הברכה. לא לא כוונתי שאין זה דבר גדול להתפלל בקברי צדיקים או בכותר המערבי וודאי שדברים אלו גדולים הם, אבל אין ערוך לה לשבת.

 

ועוד יותר מזה, כאשר נשמור על השבת ונהיה מחוברים למקור הברכה, אז כאשר נפקוד את ציונו של הצדיק וודאי כח תפילתו וברכתו יהיה בכוחם יותר להשפיע עלינו באשר אנו מחוברים לשבת, למקור הברכה.

 

מסופר על רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל, כאשר בא אצלו אדם אחד לבקש את ברכתו, שאלו החפץ חיים: "השומר שבת הנך?" התחיל להתנצל: "רבנו יודע שהפרנסה היום מאוד קשה, וחייב אני לעבוד בשבת כדי לפרנס משפחתי". ענה לו החפץ חיים: "אתה פוגע במקור הברכה ואתה מבקש ממני ברכה? דע לך, אדם שמנותק ממקור הברכה אי אפשר לברכו".

 

ונבין את הדבר במשל: אדם שיקח כל מכשיר חשמלי בעולם  וינסה להפעילו על ידי שילחץ על כפתורי ההפעלה מבלי שיחברו למקור אנרגיה דהיינו לתקע החשמל, הרי וודאי שאין סיכוי בעולם שיפעל אותו מכשיר. כך אדם שבא אצל צדיק ומבקש ברכתו, הצדיק בכוחו הגדול, בכוח צדקתו, תורתו ומעשיו הטובים יודע על אילו כפתורים ללחוץ, כפתורים רוחניים הפועלים ישועות.

 

אבל כל זה אכן טוב רק אם וכאשר אותו אדם מחובר למקור האנרגיה, למקור הברכה, שזוהי וודאי השבת, כמו שכתוב בפסוק: "ויברך אלוקים את יום השבת ויקדשהו", ברך אותו השם יתברך שיהא הוא היום הגדול, יום הברכה והשפע לעולם כולו. אחרי הדברים האלה, כולנו בראותנו את סגולתה ומעלתה הגדולה של שבת קודש הבה ונלמד הלכות שבת ונדקדק בשמירתה ובכבודה של השבת, ואז וודאי נראה שיותר משישראל שומרים על השבת, שבת שומרת על ישראל. ויהי רצון שזכות שבת קודש תגן עלינו ועל כל ישראל.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה