דבר הרב

(1 הצבע)
 • צפיות: 3388
 • הדפס
 • דוא"ל

מוסר השכל

קרבנו

חמישי, 11 יוני 2015 08:22
מוסר השכל

החכם לומד מטעויותיהם של אחרים, והטיפש אפילו מטעויות של עצמו אינו לומד

 

"שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל" וכו'. רש"י הקדוש אומר על המקום: למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים הנביאה? כדי לומר לך שרשעים הללו ראו מה קרה למרים על שסיפרה לשון הרע על אחיה ולא לקחו מוסר.

 

מכאן רואים יסוד גדול, אדם שיש לו מהיכן ללמוד ואינו לומד נקרא רשע. כמו שאומר רש"י: "רשעים ההלו ראו ולא לקחו מוסר".

 

ובאמת נשאלת שאלה גדולה מדוע קין הרוצח שרצח את אחיו, הקדוש ברוך הוא הקל בענשו, ובמקום עונש מוות גזר עליו להיות נע ונד בארץ? והרי כתוב בפסוק "שופך דם האדם באדם דמו ישפך" שגם בני נוח הוזהרו על הרציחה. ועוד נשאלת שאלה מדוע בדור המבול האריך להם הקדוש ברוך הוא מאה ועשרים שנה כדי שיוכיח אותם נח על מעשיהם, כאשר יראוהו בונה תיבה וישאלו למה זה? ויאמר להם שעתיד הקדוש ברוך הוא להביא מבול ולהחריב העולם מפני רוע מעשיהם של בני האדם, ואילו בסדום ועמורה לא מצינו שהתרו בהם אלא מיד החריב אותה השם יתברך בגפרית ומלח שריפה כל ארצה.

 

אלא היסוד הטמון כאן הוא שלקין ולדור המבול לא היה תקדים, לא היה להם ממי ללמוד, מה קורה למי שעובר וממרא את פיו של השם יתברך. אבל סדום ועמורה היה להם ממי ללמוד, וכן שאר רוצחים שבעולם יש להם ממי ללמוד כדי שלא יבואו לחטוא, לכן ענשם חמור בלא רחמים. וכלפי מה הדברים אמורים אנחנו נמצאים בדור אחרית הימים, ובוודאי שאם לפני עשרות דורות היה להם ממי ללמוד קל וחומר ובן בנו של קל וחומר, אנו שנמצאים אחרי הרבה דורות של מסרים ואיתותים רבים מן השמיים, מלחמות, ייסורים, גירושים, אינקוויזיציות ושואה איומה יש לנו ויש לנו ממי ללמוד.

 

לכן שומא עלינו ללמוד מקודמינו ולקיים את כל מצוות התורה קלה כבחמורה, לא לעבור אף על אחת ממצוות התורה, להיות יראים מגדולתו של השם יתברך ומדינו של השם ואם לא, חס ושלם אותו אדם נקרא רשע, שהרי יש לנו ממי ללמוד. כמו שנאמר "צאי לך בעקבי הצאן" שצריך תמיד ללכת, לחפש ולבדוק אחרי הדורות הקודמים כמה טרחו ויגעו וכמה מסרו נפש על קדושת השם לבל ייטמעו בגויים

 

וכמו שאומר הפתגם העממי: החכם לומד מטעויותיהם של אחרים, והטיפש אפילו מטעויות של עצמו אינו לומד. אבל צריכים אנו לדעת שכדי להשיג מידה זו של לימוד מטעות, כדי להשיג מידה זו של זהירות מלעבור על ציווי השם יתברך או בקיום מצוותיו ולא לבטל אפילו אחת מהם חס ושלום, אי אפשר בלי לימוד תורה, בלי התמדה בלימוד ספרי המוסר כגון מסילת ישרים, שערי תשובה ואורחות צדיקים ועוד ועוד שעל ידי העיון השינון והחזרה בהם האדם קונה לעצמו כוחות עילאיים להתגבר על הרע.

 

כמו שנאמר בברייתא: "רבי פנחס בן יאיר אומר תורה מביאה לידי זהירות וזהירות לידי זריזות" וכו'. אם התנא אומר "תורה מביאה לידי זהירות" משמע שבלא התורה אי אפשר להגיע לידי זהירות כי "אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד" ואשרי אדם מפחד תמיד שמא חס ושלום ייפול במצודה הרעה.

 

אם בארזים אלה ענקי הרוח, רמי המעלה כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה, כולם נבחרו בדקדוק רב על פי השם נפלה בהם שלהבת ונפלו מלמעלה עד למטה ומתו במגפה רעה לפני ה'. מה נענה אנחנו אזובי   קיר אחריהם? אל תאמן בעצמך עד יום מותך...

 

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה

קונסול ניטור של ג'ומלה

Session

מידע פרופיל

שימוש בזיכרון

שאליתות בסיס נתונים