מעניין

(7 הצבעות)
 • צפיות: 6012
 • הדפס
 • דוא"ל

שכר ההשכמה בבוקר ועצות מעשיות

קרבנו

רביעי, 11 מרס 2015 08:01
שכר ההשכמה בבוקר ועצות מעשיות

עצות מעשיות להתמודד עם הקושי הגדול בזמנינו לקום מוקדם בבוקר


יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהא הוא מעורר השחר – וצריך לזה גבורה כארי משום דעזה כמוות אהבת השינה, ובפרט בבוקר בעת עלות השחר שבזמן ההוא ישן האדם יותר, ותערב לו שנתו מכל הלילה.

 

לזה צריך האדם גבורה כארי כנגד יצרו. ואף שאינו רגיל ישבור תאוותו לכבוד ה'. שכתב הרב החסיד ב"ראשית חכמה" שער האהבה – דמעניין קריעת ים סוף דכתיב "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו" – שאמר הקדוש ברך הוא למשה רבנו שיכנסו תחילה לתוך הים ואחר כך יקרע את הים – מזה ילפינן דמי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה עמו נס, שהוא שינוי הטבע, צריך שהוא תחילה ישנה טבעו לעבודתו יתברך.

 

ועל כן מעתה נראה דכדי שהקדוש ברוך הוא יעשה עמנו ניסים ונפלאות בין בעניין הגאולה, בין להמציא לנו פרנסה ולהצילנו מכל צרה וצוקה, אף שאנחנו בין הגויים שהם כשיני אריות וכיוצא, עושה עימנו ניסים ונפלאות חוץ מדרך הטבעי.

 

על כן חיבונו חז"ל לשבור בכל יום תאוות השינה ולהתגבר כארי לעבודתו יתברך שמו שהוא חוץ לטבע שיקום האדם בעת שתערב לו השינה ביותר ויצרו מתגבר עליו בעת ההיא.

 

 

כמה מעלות טובות יזכה האדם על ידי שיקום באשמורת לעסוק בתורה:

 


א. שהוא מכניע הקליפות וכופה לסיטרא אחרא ויטהרו מחשבותיו.

 


ב. פרנסתו תהיה מזומנת מקדוש ברך הוא

 


ג. נקרא עבד ה', ודיוקנו עומד ונחקק בשכינה הקדושה

 


ד. איקרי חבריה דהקדוש ברך הוא, וחוט של חסד נמשך עליו

 


וגם לבריאות הגוף הוא טוב מאוד לעמוד בבוקר.

 


(מתוך ספר עצי היער לרבי יחזקאל עזרא בן רחמים המכונה היער מבגדאד)

 

 

 

עצות מעשיות להשכמה בבוקר מוקדם:

 


• ללכת לישון מוקדם

 

 

• כתוב בספרים הקדושים: אדם ההולך לישון מתוך דברי תורה, יקל עליו הקימה בבוקר – ההולך לישון בטהרה יקום גם כן בטהרה

 


• סגולה לקום באשמורת הבוקר היא לכוון בברכת השכיבנו כשמתפלל ערבית: "בהשכיבנו" יכוון שירדם מיד, "והעמי דנו מלכנו" יכוון השעה שרוצה לקום בה, ויתחנן לפני בורא עולם שיעזרהו להתגבר על עצלותו

 


• מרן החפץ חיים נתן עצה להצליח תמיד בכל מה שחפצים והוא שכל אדם יחשוב בכל יום שזהו יומו האחרון ולכן יקום מיד כשניעור בבוקר, יקום בזריזות יסיר מעליו את כל המפריעים, שהרי זהו יומו האחרון ורוצה לנצל כל שנייה ולא לבזבז זמנו בהתבטלות.

 


• לפני לכתו לישון לא ירבה באכילה גסה המרבה את השינה, וכן יזהר מלשתות הרבה יין. וכן לא ירבה בשתיית מים, כי שתיית המים מרבה את השינה לפי הטבע

 


• כתוב בשולחן ערוך:דאף במעט שישן לא תהא כוונתו להנאת גופו, אלא כדי לחזק גופו לעבודת השם יתברך. ומה טוב לומר בפה מלא קודם שישן: "הריני שוכב לישון כדי שתהא דעתי צלולה ומיושבת עלי לעבודת השם יתברך שמו". וכששוכב לישון מעט ביום השבת יאמר: "הריני שוכב לישון משום עונג שבת, כמנו שאמרו רז"ל שינה בשבת תענוג, ויהי נועם וכו'.

 


• יצווה את כל בני ביתו בכל תוקף שיעמדו על המשמר לעוררו לראש אשמורות, או לפחות להשכים לתפילת שחרית.

 


• חמישה עשר פרקי "שיר המעלות שבתהילים, מסוגלים לבטל השינה.

אהבתם? תנסו גם את אלו

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה