הלכות שבת

(0 הצבעות)
 • צפיות: 140
 • הדפס
 • דוא"ל

נר להבדלה - ב

קרבנו

ראשון, 10 נובמבר 2019 12:53
נר להבדלה - ב

יא. אם עבר ובירך על הנר בריחוק מקום שאין ראוי ליהנות מהנר כלל, אינו חוזר ומברך. אך אם אפשר טוב שישמע ברכת מאורי האש מאחר המבדיל לבני ביתו. [ילקוט יוסף שבת א' עמוד תעז. עפ"ד הכף החיים שם, דכיון שאינו חייב לחזר על הנר, אין צריך לברך בכהאי גוונא].

יב. כבר פשט המנהג שאין מכבים את אור החשמל בעת שמברכים על הנר ברכת בורא מאורי האש, דסוף סוף אפשר ליהנות מהאור להבחין בין מטבע למטבע, אלמלא לא היה אור החשמל. ויש להם על מה לסמוך. [ילקוט יוסף שבת כרך א' עמוד תעז].

יג. מצוה שכל אחד יהיה קרוב לנר וסמוך אליו באופן שיוכל ליהנות מהנר, ולהכיר בין מטבע למטבע. אך אין הצבור צריך להתקרב לנר, וכל שיש לשער שאם יכבו את החשמל יוכל ליהנות מאור הנר להבדיל בין מטבע למטבע, די בכך. ומכל מקום צריך שיהיה הוא עצמו ראוי ליהנות מאור הנר, ולא די בזה שהמבדיל נהנה ממנו. וכן צריך שכל אחד יריח מהבשמים בעת      שהמבדיל מברך עליהם, ולא יסמכו על מה שהמבדיל מריח מהבשמים. [ילקו"י שם עמוד תעז].

יד. ברכת "מאורי האש" אפשר לברכה בשם ומלכות, אפילו אם עלה עמוד השחר כל זמן שעדיין לא האיר היום.

טו. הקהל השומעים את ההבדלה ומתכוונים לצאת ידי חובתם, אסור להם לומר שום פסוק בעת שמסתכלים בנר. [ילקוט יוסף שבת כרך א' עמוד תעח].

טז. מי שאמר שבוע טוב קודם שטעם מהכוס, הוי הפסק וצריך לחזור ולברך הגפן. [שו"ת מנחת דוד סי' מב, ובילקוט יוסף שבת א' עמוד תעח סוף הערה יב].

יז. מי שהיה בדרך, ואין לו יין ונר להבדיל, וראה אור, אם רוב בני העיר הם נכריים, אין     מברכים על האור. ואם רובם הם ישראל, או אפילו מחצה על מחצה, מברכין עליו. [ילקוט יוסף שבת כרך א' עמוד תעח. ועיין בש"ע סי' רצח ס"ו, ובשו"ת זרע אמת ח"ג סי' ל].

יח. נר שלא שבת ממלאכת עבירה, כגון שהדליקו גוי בשבת, אין מברכים עליו במוצאי שבת "בורא מאורי האש", ואפילו בדיעבד שבירך עליו לא יצא. וצריך לחזור ולברך על נר אחר כשר. אבל נר שהודלק בשבת לצורך חולה שיש בו סכנה או יולדת, מברכים עליו. [ילקוט יוסף שבת כרך א' עמוד תעח].

יט. אף על פי שבספר כף החיים (סי' רחצ ס"ק כה) נטה קו לומר שבנר שלא שבת ממלאכת עבירה אם עבר ובירך עליו בדיעבד יצא, ואין צריך לחזור ולברך על נר אחר, אין דבריו נכונים להלכה, והעיקר כמו שכתבו המגן אברהם והאליה רבה והרב תוספת שבת והגאון רבי זלמן, שאף בדיעבד לא יצא. וכתב רבי עקיבא איגר, שמכיון שלא יצא בברכת מאורי האש, נחשב הדבר הפסק בין ברכת בורא פרי הגפן לטעימה, ולכן צריך לחזור ולברך גם בורא פרי הגפן. [הליכות עולם].

כ. אין מברכים על נר שהודלק לכבוד המת, קודם הקבורה. וכן נר שמדליקין כל שבעה במקום שנפטר שם המת, דינו כנר של מתים שאין לברך עליו בורא מאורי האש. [ילקו"י עמוד תעט].

כא. סומא אינו מברך בורא מאורי האש. ולכן צריך שבני ביתו יברכו לעצמם ברכה זו. ויש אומרים שהסומא לא צריך להבדיל, ודי לו במה שמבדיל בתפלה, ולפי זה נכון שגם לא יבדיל כלל לבני ביתו, אלא יבדיל אחד מבני ביתו הגדולים, והוא עצמו ישמע ויצא ידי חובתו. ויש חולקים. והיכא דאפשר נכון שיבדיל אחד מבני הבית. אם לא דאנינא דעתיה. [ילקו"י שם עמ' תעט].

כב. מותר לאשה נדה לאחוז בידה את הנר בעת שבעלה מבדיל. ואין זה מונע מבעלה לברך ולצאת ידי חובת ברכת בורא מאורי האש. [ילקוט יוסף שבת כרך א' עמ' תפ].

אהבתם? תנסו גם את אלו

 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  אהלך יעקב

  קדושת התורה המבדילה אותנו משאר האומות ומקדשת אותנו…
 • חמישי, 23 יולי 2015 10:59

  סימן תוכחה

  הקב"ה מוכיח אותנו ואנו רדומים...
 • חמישי, 12 ינואר 2017 04:02

  מציאת שטר כסף

  ישנם מקרים שבהם התנהגות כזו מצד מרים שטר…
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות פורים

  המשך הלכות פורים, מצוות היום, משלוח מנות, חיובי…
 • ראשון, 24 דצמבר 2017 12:51

  דעת תורה

  כאן המקום שלנו ללמוד כיצד להשיב, כיצד להגיב…
 • חמישי, 04 יולי 2019 21:56

  זהירות מהחטא

  לא הנחש ממית אלא החטא
 • שני, 30 נובמבר -0001 00:00

  אהלך יעקב

  קדושת התורה המבדילה אותנו משאר האומות ומקדשת אותנו…
 • חמישי, 23 יולי 2015 10:59

  סימן תוכחה

  הקב"ה מוכיח אותנו ואנו רדומים...
 • חמישי, 12 ינואר 2017 04:02

  מציאת שטר כסף

  ישנם מקרים שבהם התנהגות כזו מצד מרים שטר…
 • שני, 30 יוני 2014 15:31

  הלכות פורים

  המשך הלכות פורים, מצוות היום, משלוח מנות, חיובי…
 • ראשון, 24 דצמבר 2017 12:51

  דעת תורה

  כאן המקום שלנו ללמוד כיצד להשיב, כיצד להגיב…
 • חמישי, 04 יולי 2019 21:56

  זהירות מהחטא

  לא הנחש ממית אלא החטא

עכגדכדגעד

 • יום שני | 20:00

  רחוב הקרן 7

  פתח תקווה

 • יום שלישי | 21:00

  רחוב סעדיה חתוכה 70 יהוד

  השיעור השבועי ביהוד

 • יום חמישי | 21:30

  רחוב ר' יוסף קארו 3 אור-יהודה

  השיעור השבועי באור יהודה